Arcen Belfeld Blerick Lomm Tegelen Velden Venlo
Website door Wiel Schouwenberg
LokaleDemocraten: "Thuis in uw omgeving!"
Bijgaand initiatiefvoorstel is opgesteld door LokaleDemocraten samen met VVD, PVDA en GroenLinks. In de Gemeenteraadsvergadering van 25 mei j.l. is het voorstel unaniem aangenomen.
In dit voorstel worden 15 concrete aanbevelingen voor herziening van het huidige straatnaamgevingbeleid in Venlo benoemd, gericht op verbetering van de procedure én op verbreding en verdieping van het straatnaamgevingbeleid. Onze fractie vindt het vooral belangrijk dat de huidige nota 'What's in a name' wordt aangepast door de straatnamen in de oude kernen tweetalig te maken (bv. Keizerstraat - Flóddergats) en dat er een korte beschrijving en historische uitleg bij komt van de maatschappelijke betekenis van de naam. Het aanbrengen van tweetalige straatnaambordjes wordt beperkt tot de oude kernen. Het College wordt verzocht te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de kosten te dekken bv. door co-financiering middenstand en/of oude straatnaamborden te koop aanbieden. Burgers weten nu niet waar ze terecht kunnen met suggesties voor namen. Het is goed als daar een nieuwe transparante procedure naamgeving voor komt. Door voortaan een oproep te plaatsen met duidelijke spelregels om burgers te activeren namen voor te stellen. Bijvoorbeeld door middel van een publicatie op de gemeentelijke website of in weekbladen. Burgers moeten ook weten wanneer ze een verzoek kunnen indienen. Een namencommissie dient te worden samen gesteld en leden dienen te worden benoemd: medewerker afdeling openbare werken, burgerzaken of stadsontwikkeling, (kunst)historicus, archivaris, taalkundige, afgevaardigde namens historische en heemkundige verenigingen en een vertegenwoordiger van het wijkoverleg. Een aanvullend amendement van de VVD werd in de raadsvergadering met een meerderheid gesteund: de plaatsnaamborden in de Gemeente worden níet tweetalig.
In september 2011 verwacht de Gemeenteraad in aansluiting op initiatiefvoorstel een aangepaste nota m.b.t. straatnaamgeving met aanbevelingen zoals verwoord in dit initiatiefvoorstel. In dat voorstel aan de raad is dan een kosten-batenplaatje opgenomen voor de invoering van de aanbevelingen
Initiatiefvoorstel straatnaamgeving
Initiatiefvoorstel straatnaamgeving