Wij willen:
Een eerlijk, open en betrouwbaar Gemeentebestuur.
Eenvoudige, duidelijke en transparante communicatie.
Een open, toegankelijke en laagdrempelige bestuurscultuur die uitnodigend is voor iedereen die zich
betrokken voelt Wij willen de bureaucratie echt terugdringen. De inwoners van Venlo zijn het beu om van het
‘kastje naar de muur’ gestuurd te worden.
Een ambtelijk apparaat dat nog meer mensgericht gaat werken.
Een slanke, flexibele, lokale overheid.
Het vroegtijdig betrekken van o.a. inwoners, organisaties en belangengroeperingen bij gemeentelijke plannen en hun meningen ook serieus meewegen in de besluitvorming.
De papieren rompslomp van regelgeving sterk terugdringen.
Inleiding

De fractie Lokale Democraten heeft bij de vorige verkiezingen 5 zetels behaald in de gemeenteraad van Venlo en is daarmee de grootste oppositiepartij in de gemeente Venlo.

De gemeenteraadsverkiezingen staan weer voor de deur. Wij willen doorgroeien!
Zo kunnen we ons opnieuw vier jaar volledig inzetten voor lokaal beleid in Venlo,
De politieke visie van de Lokale Democraten is sinds haar oprichting nog altijd ongewijzigd:
”Heel veel mensen op lokaal niveau kunnen goed voor zichzelf zorgen. Inwoners dienen meer zeggenschap te krijgen hoe zij hun eigen stad, wijk, kern, dorp en vooral hun leven inrichten. De leefbaarheid en identiteit van de afzonderlijke dorpskernen dient daarbij gewaarborgd en verbeterd te worden. Lokale thema`s vragen om lokale oplossingen, Als Lokale Democraten zijn wij niet gebonden aan landelijke politiek. Wij pleiten voor aandacht voor het kleine in het grote geheel!”

Al tientallen jaren wordt de kloof tussen de inwoner en de politiek steeds groter. Wij Lokale Democraten willen proberen hierin meer verandering te brengen en de inwoner en de politiek dichter bij elkaar brengen. De inwoners hebben meer behoefte aan openbare debatten over belangrijke onderwerpen. Kortom: de mening van de burger dient meer gehoord - en serieus genomen te worden. Meedoen is belangrijk voor iedereen! Begrijpelijke taal in de richting van de inwoners is daarbij een randvoorwaarde.

Het thema van ons verkiezingsprogramma is dan ook: Thuis in uw omgeving!
‘Lokale Democraten: Thuis in uw omgeving!’
 
Wijken, dorpen en stad:
Het behoud van de leefbaarheid en identiteit van wijken, dorpen en stad.
Wijken en dorpskernen hebben soms andere behoeftes dan het stadsdeel Venlo. Zo kunnen terrasvergunningen, winkeltijden e.d. kunnen bijvoorbeeld in (kleine) dorpskernen verschillen met het stadsdeel Venlo.
Het actief stimuleren van herbestemming en herontwikkeling van leegstaande panden
De Huizen van de Wijk dienen centraal te staan in de samenleving.
Wijk- en dorpsontwikkelingsplannen stimuleren en faciliteren door middel van geld- en meerjarenplannen.
Samenwerking tussen ’Huizen van de Wijk’ en wijk- en dorpsraden zijn van belang voor de leefbaarheid van de dorpen en wijken.
 
Leefbaarheid en voorzieningen:
Een goed onderhoud van de openbare ruimte (groenonderhoud, zwerfaval). Bijvoorbeeld in samenwerking met inwoners, scholen en overige instanties.
Het snel opvullen van lege plekken in de wijken.
Voor de leefbaarheid in de wijken en dorpen is het behoud van de basisvoorzieningen een absolute voorwaarde. (Bijvoorbeeld postagentschappen, bibliotheken, pinautomaat en (kleine) supermarkten)
Een duurzame oplossing van de fijn stof- en geluidsproblematiek van de snelwegen in en rond Venlo.
Bevordering van het ‘wonen boven winkels’ principe.
Recreatie, toerisme en sport:
Stimuleer waterrecreatie in onze Gemeente. We kunnen bijvoorbeeld meer gebruik maken van de mogelijkheden van de Maas
Nationaalpark ‘De Maasduinen’ uitbreiden tot aan de A67.
Natuurgebieden nóg mooier, beter, aantrekkelijker en toegankelijker maken. Fiets- en wandelroutes uitbreiden en op elkaar aansluiten (ook grensoverschrijdend).
Zorg dat Venlo toeristisch aantrekkelijker wordt. Zet de ‘parels’ zoals Steyl en Arcen nog nadrukkelijker op de kaart.
Een groenere leefomgeving in de wijken, structureel onderhoud van openbare parken.
Meer speel- en recreatieruimte voor o.a. de jeugd.
Een multifunctionele en gevarieerde doorontwikkeling van het Kazerneterrein waarin het Fort St. Michiel centraal staat.
Goede en bereikbare sportvoorzieningen in het dorp en in de wijk.
Samenwerking tussen onderwijs en sportverenigingen dient verder versterkt te worden.
Clubsport dient nog meer gestimuleerd en gefaciliteerd te worden.
Cultuur:
Volkscultuur en amateurkunst stimuleren en faciliteren.
Een evenredige spreiding van culturele voorzieningen over alle stadsdelen en wijken
Aandacht vóór en behoud ván historisch en cultureel erfgoed.
Grote culturele voorzieningen mogen onze inwoners geen extra geld kosten.
Jeugd en jongeren blijvend stimuleren in hun culturele ontwikkeling.
Wijken, dorpen en stad:
Wij willen het Hoge onderwijs in Venlo verder stimuleren via een campusmodel.
Zoeken naar meer creatieve oplossingen voor studentenhuisvesting.
Aandacht voor de gevolgen van passend onderwijs zodat er geen kinderen en jongeren tussen de wal en het schip vallen.
Onze kinderen en leerkrachten verdienen een schoolgebouw dat aan de norm voldoet!
Om goede aansluiting te krijgen op de arbeidsmarkt is het voorkomen van vroegtijdige schoolverlaters belangrijk.
Stimuleer succesvolle projecten op scholen van maatschappelijk belang.
Inzetten op meer vakmensen met een MBO diploma.
Economie en financiën:
Werkgelegenheid gaat voor een uitkering: iedereen een betaalde baan!
Het creëren van een goed vestigingsklimaat voor (startende) bedrijven en daarmee de werkgelegenheid vergroten in Venlo.
De gemeente Venlo moet actief blijven om (internationale)bedrijvigheid voor Venlo te werven.
Er dienen meer jonge (hoog)opgeleide mensen voor Venlo behouden te worden.
De gemeente Venlo dient hét euregionaal economisch knooppunt van Nederland te worden. Wij maken thans nog onvoldoende gebruik van de mogelijkheden die grensoverschrijdende samenwerking ons kan bieden.
Speerpunten voor de regionale economie zijn: agri-business, food, logistiek, maakindustrie, zorg, toerisme, duurzame energie en cradle to cradle.
Ondernemers optimaal bedienen d.m.v. fysiek en digitaal economisch loket.
Minder inhuur van dure externe bureaus.
OZB en andere lasten alleen maar beperken tot inflatiecorrectie.
Het verder uitbouwen van Venlo als Euregionaal winkelcentrum.
Vervoer in infrastructuur:
Veilige schoolroutes voor schoolgaande kinderen.
Terugdringen van hinderlijke verkeersdrempels in en indien nodig vervangen door alternatieve oplossingen.
Kruispunten met stoplichten vervangen door rotondes.
Geen betaald parkeren in de dorpskernen.
Verbetering van de treinverbindingen Eindhoven-Düsseldorf en Roermond-Nijmegen.
Beter openbaar vervoer naar de industrieterreinen
Busverbinding Boekend
Goede parkeervoorzieningen voor bezoeker aan winkelstad Venlo.
Voldoende bewaakte fietsenstallingen in de binnenstad, voornamelijk voor e-bikes.
Duurzame en innovatieve oplossingen in het openbaar vervoer.
Veiligheid:
Erop inzetten dat burgers zich veiliger gaan voelen op straat en in hun wijk/dorp.
Meer sociale controle en een harde aanpak ten aanzien van criminaliteit.
Een kei harde aanpak van hangjongeren die overlast bezorgen.
Meer buurtpreventieteams in de wijken.
Projecten op scholen aansluiten op initiatieven in wijken.
Meer preventie op scholen over bijv. drugs, criminaliteit, gehoorbeschadiging, alcohol etc.
Stimuleren samenwerking buurtbemiddelaars in de huizen van de wijk
De overlast van drugsrunners terugdringen. Clustering van Coffeeshopactiviteiten aan de rand van de stad.
Voor fietsers en vooral schoolgaande jeugd dienen veilige fietsroutes te worden aangelegd.
Betere straatverlichting op toegangswegen naar dorpen en kernen.
Minder vervoer van gevaarlijke stoffen op treinen door Venlo
Goed calamiteitenplan rondom het spoor.
Verdere uitbreiding van cameratoezicht op onveilige plekken.
Specifiek doelgroepenbeleid t.a.v. senioren, jongeren, vrijwilligers en gehandicapten:
We willen dat alle mensen zich een volwaardig inwoner voelen. Dit betekent ‘erbij horen, en zich veilig voelen’
Senioren meer betrekken bij vrijwilligerstaken meedoen is belangrijk en gezond!
Meer levensloopbestendige woningen (bijv. voor senioren)
Meer starterswoningen (ook voor jongeren) in Venlo.
Stimuleren van meer projecten van en door jongeren.
Meer faciliteiten van vrijetijdsbesteding voor jongeren.
Stimuleer jongeren meer om hun wensen aan de politiek kenbaar te maken.
Blijvende aandacht voor, en ondersteuning van vrijwilligers.
Meer aandacht en ondersteuning voor mantelzorgers.
’Agenda 22’ echt integraal toepassen. Bij ieder besluit, voorstel, actie of plan dient de gemeente rekening te houden met mensen met een beperking. Zowel bestaande als toekomstige gebouwen dienen toegankelijk te zijn voor iedereen!
Decentralisatie
Belfeld
De mogelijkheden bezien of een station mogelijk is.
Opwaardering Koninginneplein.
Zorgvuldige uitvoering van drie grote decentralisaties
De komende jaren neemt ook de Gemeente Venlo taken van het Rijk over. We staan vanaf 2015 voor een enorme uitdaging. De Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet wajong) worden samengevoegd in de nieuwe Participatiewet. Delen van de Awbz (de functie begeleiding en persoonlijke verzorging) gaan over naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). We worden verantwoordelijk voor alle onderdelen van de Jeugdzorg. We krijgen hiervoor meer budget, maar de effecten op de samenleving zijn groot en de financiële risico’s zijn nog niet bekend.
LokaleDemocraten streven naar een zorgvuldige en procesmatige uitvoering en tevens bewaking van de financiële risico’s van de drie grote decentralisaties (Participatiewet, WMO, Jeugdzorg). Maatwerk en persoonlijke zorg en aandacht voor al onze kwetsbare kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen staat voorop!
Tegelen en Steyl:
Cameratoezicht op de Kerkstraat en in de passage.
Opwaarderen Kerkstraat en omgeving.
Museumplein Steyl nog aantrekkelijker maken
Venlo:
Streven om het rangeerterrein af te bouwen (of te verkleinen).
Bevoorraden met grote vrachtauto’s in de binnenstad terugdringen met slimme oplossing.
Opwaardering Venlo-oost (tussen spoor en Maagdenberg/Leutherweg incl. Ruit.
Arcen en Lomm
Nog meer versterken van de toeristische activiteiten in Arcen.
Behoud leefbaarheid in Lomm : verenigingsleven/horeca (dorpsontmoetingscentrum) .
Sociale woningbouw voor starters en ouderen (nieuwbouw).
Rivieroever aan de Maas in Arcen renoveren en aantrekkelijker maken.
Aanpakken parkeerproblematiek in het centrum van Arcen. (bijv. bij evenementen).
Velden:
Medisch centrum realiseren.
Meer Plattelandswoningen.
Blerick:
Cameratoezicht in het centrum (op de Kloosterstraat en in de Berenkuil) realiseren om de veiligheid te bevorderen.
Betaald parkeren afschaffen.
Openbare ruimte in het centrum upgraden.
Klingerbergpark aantrekkelijker maken en houden.
Mogelijkheden voor lokaal of regionaal zwembad onderzoeken.
Passantenhaven en omgeving veilig en aantrekkelijk houden voor recreatie.
Hout-Blerick:
Overlast van geluid, stank en fijnstof van de A 73 zoveel als mogelijk beperken.